Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

ÖZEL KEŞAN HASTANESİ
AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun bir gereği olarak hazırlanmış olup, kişisel verilerinizin nasıl ve hangi amaçlarla elde edildiği ve kullanıldığı, hangi amaçlarla kimlerle paylaşılabileceği, hangi yöntemlerle elde edildiği ve hangi hukuki dayanaklar kapsamında kullanılabileceği gibi konularda bazı bilgiler içermektedir.
Hastanemiz tarafından elde edilecek ve kullanılacak kişisel verileriniz bakımındanveri sorumlusu SAROS SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. A.Ş.6698 sayılı Kanun’da veri sorumlusu için öngörülen tüm yükümlülükler SAROS SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. AŞ tarafından yerine getirilmektedir.
Kişisel verileriniz; size sunulacak olan sağlık hizmeti amacıyla kullanılmakla birlikte gerekmesi hâlinde güvenlik hizmetleri ve yargı süreçleri gibi diğer amaçlarla da kullanılabilecektir. Kişisel verilerinizin kullanım amaçları hakkında detaylı bilgi almak için hazırlanan metni inceleyebilirsiniz (EK-1).
Kişisel verileriniz; sağlık hizmeti sunumuna ilişkin istisnai hüküm veya sizin izniniz çerçevesinde kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Kişisel verilerinizin hangi amaçlarla hangi kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığı hakkında detaylı bilgi almak için hazırlanan metni inceleyebilirsiniz (EK-2).
Kişisel verileriniz;6698 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, sağlık verileriniz ise Kanun’un 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan istisnai hükümler kapsamında elde edilmekte, kullanılmakta ve mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Hangi verinizin hangi yasal dayanaklarla elde edildiği ve kullanıldığı hakkında bilgi almak için hazırlanan metni inceleyebilirsiniz (EK-3).
6698 sayılı Kanun’un 11 inci maddesinde yer alan haklarınızı, Hastanemize dilekçe ile başvuru yaparak kullanabilirsiniz. İlgili maddede yer alan haklarınıza ilişkin detaylı bilgi almak için hazırlanan metni inceleyebilirsiniz(EK-4).
 

EK-1
Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Özel Keşan Hastanesi tarafından verilen kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi amaçlarıyla; sözlü, yazılı ortamda ya da çağrı merkezi, internet sitesi aracılığıyla temin edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz Özel Keşan Hastanesi tarafından aşağıda yer alanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın işlenebilmektedir.

•Adınız, soyadınız, T.C. numaranız, pasaport numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni durumunuz, cinsiyetiniz ve sizi tanımlayabileceğimiz kimlik verileriniz,
•Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve iş adresi gibi iletişim verileriniz,
•Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz
•Hastanemizi ziyaretiniz sırasında alınan kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız,
 •Müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, fax ve diğer vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,
•Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz, tıbbi, teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen tüm sağlık verileriniz,
 •Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlanması amacıyla anlaşmalı olduğumuz özel sağlık sigortası şirketleri verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
•Özel Keşan Hastanesi’ ne iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dahil diğer kişisel verileriniz ile Özel Keşan Hastanesi çalışanı olmanız durumunda hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz,
•Özel Keşan Hastanesi online hizmetleriniz kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sitemizi kullandığınızda, Özel Keşan Hastanesi’nin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verileriniz;
•Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme,
•Sağlık hizmetlerini geliştirmek amacıyla analiz yapma,
•Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi,
• Hastanemizin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
•Çalışanlarımızın eğitme ve geliştirme,
•Yetkisiz ve suistimal işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
•Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
•Araştırma yapılması,
•·Hizmetlerin karşılığında faturalandırma yapma,
•Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
•İlaç temini,
•Kimliğinizi teyit etme,
•Hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme,
•Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma,
•Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma,
•Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme,
•Hasta memnuniyetinin ölçülmesi,
•Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
•İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
•Hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,
•Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama,
Ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri amaçlarla kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz,
•3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
•663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
•Özel Hastaneler Yönetmeliği
•Hasta Hakları Yönetmeliği
•Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Özel Keşan Hastanesi’ ne ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem digital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

EK-2 
Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz, kanun ve benzeri mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla;
•Özel Keşan Hastanesi
•Özel sigorta şirketleri
•Sosyal Güvenlik Kurumu
•Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri
•Nüfus Genel Müdürlüğü
•Mahkemeler
•Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri
•Türkiye Eczacılar Birliği
•Tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü kişiler,
•Teşhis /tedavi amacıyla medikal malzeme ve ilaç tedarikçi firmaları,
•Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz,
•Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
•Tüketici Hakem Heyeti
•Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler, tayin edilen muhakkikler dahil sağlık hizmetlerinin yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek ve yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

EK-3
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

MADDE-5 (2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Özel Keşan Hastanesi ‘nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirebilmesi amacı ile toplanır.

EK-4
Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

KVKK ‘nın 11.maddesi uyarınca ilgili kişiler (veri sahipleri/hizmet alanlar); kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu değişikliklerin bildirilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğratılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri Güvenliği
Özel Keşan Hastanesi, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkanlarımız dahilinde titizlikle korunmaktadır. Bu maddeler kapsamında kullanmak istediğiniz haklarınız ya da talepleriniz olması durumunda www.kesanhastanesi.com/kvkk_basvuru_formu.pdf web adresindeki KVKK Başvuru Formunu doldurarak info@kesanhastanesi.com mail adresine size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atabilir veya ıslak imza taşıyan bir dilekçe ile Büyükcami Mah. Zanaatkarlar Cad. No:2 Keşan/Edirne adresine başvuru yapabilirsiniz.